Eugenia Sironi, Théorie des types en ludique

Programme